Aansprakelijkheid

Wanneer iemand schade oploopt kan het zo zijn dat een ander daar vanwege een doen of nalaten aansprakelijk voor is. Dit kan aan de orde zijn bij verkeersongevallen, arbeidsongevallen, beroepsziekten, medische fouten, een fout in een contract of in de (niet-)naleving daarvan. Aansprakelijkheid kan ook ontstaan wanneer een product niet aan de eisen voldoet, of bij schade veroorzaakt door een dier, of door een ander mens (zoals bij brandstichting of mishandeling).

In principe zijn er twee vormen van schade, te weten materiële schade en immateriële schade.
Materiële schade heeft betrekking op schade waarbij de grootte van het nadeel direct kan worden uitgedrukt in geld. Tot de categorie “materiële schade” wordt doorgaans gerekend zaakschade (schade aan fysieke voorwerpen), letselschade (lichamelijke en/of geestelijke schade) en economische schade.
Immateriële schade betreft de schade die voortvloeit uit geestelijke pijn. Hierbij kunt u denken aan het gevoel van gemis, verdriet en verlies van levensvreugde. De vergoeding van immateriële schade noemt men ‘smartengeld’. Voor de bepaling van uw smartengeld zal bijna altijd de ANWB Smartengeldgids als uitgangspunt dienen. Smartengeldgids is in feite een bundeling van alle uitspraken die Nederlandse rechters ooit over smartengeld hebben gedaan. Deze gids wordt door rechters en letselschadespecialisten gebruikt als leidraad bij de bepaling van de hoogte van uw smartengeld.
Wanneer iemand anders – dat kan ook een (overheids)instantie zijn – volgens u verantwoordelijk is voor uw schade, kunt u diegene aansprakelijk stellen en vergoeding van uw schade vorderen.

Wanneer de wederpartij (doorgaans verzekeraar) aansprakelijkheid erkent, dan wel aansprakelijkheid zijdens de wederpartij door de rechter wordt vastgesteld, dient deze wederpartij uw schade te vergoeden, waaronder ook de door u te maken advocaatkosten.